Thank you for contacting us!
Hear from us in no more than 24-hours!
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของซินดาคาสทกรุ๊ป

ซินดาคาสทให้บริการอย่างกว้างขวางในเรื่องของการตลาดดิจิตอล ข้อกำหนดและเงื่อนไขบางประการในเอกสารฉบับนี้จึงแตกต่างกันไปตามการบริการที่ระบุไว้ในใบสั่งขาย ดังนั้นข้อตกลงเฉพาะในใบสั่งขายจึงมีอำนาจเหนือกว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนี้ถูกทำขึ้นทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อตกลงและเงื่อนไขระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลภาษา ขอให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

1. การแปลความหมาย

1.1. ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ให้ใช้คำนิยามต่อไปนี้:


ซินดาคาสท” หมายถึง บริษัท ซินดาคาสท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ บริษัทย่อยใดๆ ของบริษัท ซินดาคาสท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่จัดส่งผลิตภัณฑ์และให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่ซินดาคาสท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ก) บริษัท ซินดาคาสท จำกัด (จดทะเบียนในราชอาณาจักรไทย)

ข) บริษัท ซินดาคาสท พีทีอี. จำกัด (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)

ค) บริษัท ซินดาคาสท อินเดีย ไพรเวท จำกัด (จดทะเบียนในประเทศอินเดีย)

ง) บริษัท พีที ซินดาคาสท อินโดนีเซีย (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)

 “ลูกค้า” หมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่มีการจ่าหน้าซองในใบแจ้งหนี้

“ใบสั่งขาย” หมายถึง แบบฟอร์มคำสั่งที่ลูกค้าจัดทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และลงนามแล้ว ใบสั่งขายนี้อาจจะหมายถึงเอกสารประกอบที่ให้รายละเอียดและขอบเขตสำหรับโครงการด้วยก็ได้

“ราคาซื้อ” หมายถึง ราคาสำหรับการบริการตามที่แสดงรายละเอียดไว้ในใบสั่งขาย

“การบริการ” หมายถึง สินค้าและบริการที่ระบุไว้ในใบสั่งขาย

“ซอฟท์แวร์” หมายถึง แพลทฟอร์มและเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อให้การบริการโดยซินดาคาสท

 “การสนับสนุนสายงานแรก” หมายถึง การวิเคราะห์และการบันทึกข้อผิดพลาดเบื้องต้น

“เวลาในการสนับสนุน” หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการช่วยเหลือลูกค้าเรื่องปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่อยู่นอกขอบเขตของใบสั่งขาย หรือหลังจากการลงนามออกจากโครงการ ซึ่งรวมถึงเวลาในการบริหารจัดการเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ซึ่งรวมแต่ไม่จำกัดอยู่ที่เวลาที่ใช้ในการบันทึกรายละเอียดของการโทรศัพท์

“ข้อมูลที่เป็นความลับ” สำหรับแต่ละฝ่ายนั้น ข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้และข้อมูลข่าวสาร และ/หรือ ข้อมูลทั้งปวง ที่เป็นของฝ่ายนั้น เครือบริษัทของฝ่ายนั้น ธุรกิจ กิจกรรม กิจการ ผลิตภัณฑ์ การบริการ ซัพพลายเออร์ ลูกค้า หรือผู้ที่จะเป็นลูกค้า ของฝ่ายนั้นหรือของเครือบริษัทเหล่านั้น ซึ่งฝ่ายนั้น ผู้แทนหรือที่ปรึกษาของฝ่ายนั้น ได้เปิดเผย (ไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร วาจา หรือโดยวิธีการอื่นใด และไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ให้อีกฝ่ายหนึ่ง ผู้แทนหรือที่ปรึกษาของอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าก่อน ใน หรือหลังวันที่ของสัญญาฉบับนี้

“สิ่งที่ต้องส่งมอบ” หมายถึง ชุดของสินค้าหรือการบริการที่อาจจะส่งมอบได้ในครั้งเดียว ตัวอย่างเช่น ร่างแบบ แผนสำหรับสื่อ เอกสารยุทธศาสตร์ การซื้อสื่อของบุคคลภายนอก การประชุมปรึกษาหารือ โครงการพัฒนา หรือเนื้อหาอื่นๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

“อีเวนต์” หมายถึง การบริการที่ส่งมอบให้ในวันที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น หลักสูตรการฝึกอบรม การจัดงานต้อนรับ ผู้พูดที่ทำการนำเสนอ หรือลำดับชุดการนำเสนอ เป็นต้น

“วันทำการ” หมายถึง วันที่ไม่ใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุดธนาคาร หรือวันหยุดราชการ

1.2. ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (ยกเว้นเมื่อบริบทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น)

1.2.1. ชื่อหัวข้อใส่ไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่ให้มีผลกระทบต่อการแปลความหมายของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

1.2.2. การใช้เอกพจน์ให้รวมถึงพหูพจน์ด้วย และกลับกัน

1.2.3. การใช้เพศใดๆ ให้รวมถึงเพศอื่นด้วย

1.2.4. การอ้างอิงใดๆ ถึง “บุคคล” นั้น รวมถึง บุคคลธรรมดา ห้าง ห้างหุ้นส่วน บริษัท บรรษัท สมาคม องค์กร รัฐบาล รัฐ มูลนิธิ และทรัสต์ด้วย (ในแต่ละรายการไม่ว่ามีการแยกสภาพนิติบุคคลหรือไม่)

1.2.5. วลีใดๆ ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “ซึ่งรวมถึง” “รวมถึง” “โดยเฉพาะอย่างยิ่ง” “เช่น” หรือสำนวนใดๆ ที่คล้ายกัน ให้ตีความว่าเป็นการทำให้มีความชัดเจนขึ้น และไม่ให้คำเหล่านั้นจำกัดความหมายของบรรดาถ้อยคำที่อยู่ข้างหน้าคำเหล่านั้น

2. เหตุสุดวิสัย

ซินดาคาสทไม่ต้องรับผิดสำหรับความล่าช้าหรือความล้มเหลวใดๆ ในการปฏิบัติตามข้อผูกพันของตนตามสัญญาฉบับนี้ ซึ่งเนื่องมาจากหรือเป็นผลมาจากสถานการณ์ใดๆ ที่เกินกว่าที่ตนจะควบคุมบริษัทสาขาใดๆ ของตนได้อย่างสมเหตุผล โดยในเหตุการณ์ใดๆ ดังกล่าวนั้น ให้ซินดาคาสทมีสิทธิที่จะส่งมอบการบริการนั้นได้ล่าช้ากว่ากำหนด หรือยกเลิกการบริการดังกล่าวได้

3. กฎหมาย

สัญญาฉบับนี้ให้ควบคุมบังคับและตีความทุกประการตามกฎหมายของประเทศ ซึ่งนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของ ซินดาคาสทได้ลงนามในใบสั่งขาย หรือที่มีการจดทะเบียนสัญญา

บริษัท ซินดาคาสท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – กฎหมายของฮ่องกง
บริษัท ซินดาคาสท จำกัด – กฎหมายของประเทศไทย
บริษัท ซินดาคาสท พีทีอี. จำกัด – กฎหมายของประเทศสิงคโปร์
บริษัท ซินดาคาสท อินเดีย ไพรเวท จำกัด – กฎหมายของประเทศอินเดีย
บริษัท พีที ซินดาคาสท อินโดนีเซีย – กฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย

ให้แต่ละนิติบุคคลอยู่ภายใต้การบังคับของเขตอำนาจการพิจารณาคดีของศาลแห่งกฎหมายของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นได้ไว้ทำการจดทะเบียนเท่านั้น

4. การเป็นโมฆะบางส่วน

4.1. ถ้าศาลใดหรือหน่วยงานบริหารใดของเขตอำนาจพิจารณาคดีพบว่า ข้อกำหนดหรือข้อบัญญัติใดในสัญญาฉบับนี้เป็นโมฆะ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือขัดแย้งกับกฎหมายแล้ว ไม่ให้ข้อกำหนดหรือข้อบัญญัติที่เป็นโมฆะนั้น มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ตามกฎหมายหรือความสามารถในการบังคับใช้ได้ ของข้อกำหนดหรือข้อบัญญัติที่เหลืออยู่ในสัญญาฉบับนี้

4.2. ถ้ามีการพบว่าข้อบัญญัติใดของสัญญาฉบับนี้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ แต่จะมีความสมบูรณ์ตามกฎหมายหรือสามารถบังคับใช้ได้ถ้ามีการลบบางส่วนของข้อบัญญัตินั้นทิ้งแล้ว ข้อบัญญัติที่เป็นปัญหานั้นให้บังคับใช้ได้ ด้วยการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวตามที่อาจจะจำเป็น เพื่อทำให้ข้อบัญญัตินั้นมีความสมบูรณ์ตามกฎหมายและสามารถบังคับใช้ได้

5. การสละสิทธิ

การที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความล้มเหลวหรือมีความล่าช้าในการใช้สิทธิใดๆ ของตน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  เกี่ยวกับการที่อีกฝ่ายหนึ่งละเมิดหรือผิดสัญญาใดๆ ของสัญญาฉบับนี้นั้น ไม่ให้ถือฝ่ายนั้นสละสิทธิดังกล่าว และการสละสิทธิในการละเมิดหรือการผิดสัญญาใดๆ นั้น ไม่ให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิอื่นใด หรือสิทธิในผลใดๆ ที่ตามมา หรือสิทธิในการละเมิดหรือการผิดสัญญาที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

6. การโอนสิทธิ์

ลูกค้าไม่อาจที่จะให้ใบอนุญาตลูกช่วง มอบหมาย โอน หรือจำหน่ายจ่ายโอนด้วยวิธีการอื่นซึ่งสิทธิของตนภายใต้สัญญาฉบับนี้ หรือส่วนใดๆ ของสัญญาฉบับนี้ได้ โดยปราศจากความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรของซินดาคาสท

7. การบอกกล่าว

7.1. การบอกกล่าวใดๆ หรือการสื่อสารอื่นๆ ตามสัญญาฉบับนี้ ต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยหรือในนามของฝ่ายที่ส่งการบอกกล่าวหรือการสื่อสารนั้น และอาจจะส่งทางไปรษณีย์ชั้นหนึ่งที่ชำระเงินล่วงหน้า ไปยังที่อยู่ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ ส่งทางโทรสาร หรือส่งตามข้อบัญญัติในข้อ 7.2 ทางอีเมล์ก็ได้ การบอกกล่าวหรือการทวงถามทั้งปวงดังกล่าวให้ถือว่าได้รับ

7.1.1. หลังจากการส่งไปรษณีย์สองวันทำการ ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ชั้นหนึ่งที่ชำระเงินล่วงหน้า และ

7.1.2. ณ เวลาที่ส่ง ในกรณีที่ส่งทางโทรสาร โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าได้รับก่อนเวลา 9 น. ในวันทำการ ให้ถือว่าได้รับการบอกกล่าวนั้น ณ เวลา 9 น. ของวันนั้น และถ้าได้รับหลังเวลา 17 น. ในวันทำการ หรือในวันซึ่งไม่ใช่วันทำการ ให้ถือว่าได้รับการบอกกล่าวหรือการทวงถามนั้น ณ เวลา 9 น. ในวันทำการถัดไป

7.2. ไม่ให้การสื่อสารที่ส่งทางอีเมล์มีผลบังคับใช้ เว้นแต่ผู้รับได้แจ้งว่าได้รับการสื่อสารนั้นแล้ว โดยการตอบรับดังกล่าวซึ่งใช้แบบฟอร์มการตอบรับอีเมล์นั้น ให้ใส่การสื่อสารที่ได้รับทราบนั้นไว้ด้วย

8. ใบสั่งขาย

8.1. ซินดาคาสทต้องส่งใบสั่งขายสำหรับแต่ละโครงการให้ลูกค้า โดยใบสั่งขายดังกล่าวประกอบเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

8.2. ก่อนที่จะลงนามในใบสั่งขายนั้น ลูกค้าต้องรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว สำหรับการทำให้แน่ใจว่าการบริการตามที่อธิบายไว้ในใบสั่งขายนั้นตรงกับความต้องการของลูกค้า

8.3. ลูกค้าต้องส่งใบสั่งขายที่ลงนามแล้วคืนทางไปรษณีย์ ทางโทรสาร หรือทางอีเมล์ ตามที่อธิบายไว้ในข้อ 7 และเมื่อได้รับการตอบรับคำสั่งนี้แล้ว ให้จัดทำสัญญาระหว่างซินดาคาสทกับลูกค้า เพื่อให้การบริการต่อไป

8.4. โดยการซื้อการบริการนั้น ลูกค้ารับทราบว่าตนได้อ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว พร้อมทั้งเข้าใจ และเห็นชอบต่อการผูกพันโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว

9. การยกเลิก

9.1. หลังจากการยอมรับคำสั่งแล้วไม่อาจที่จะยกเลิกสัญญาได้ เว้นแต่ได้มีการตกลงเรื่องระยะเวลาการทดลองใช้หรือระยะเวลาการปฏิเสธไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ ด้วยดุลยพินิจของซินดาคาสทเพียงฝ่ายเดียว อาจจะทำการยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลา และเมื่อมีการแจ้งข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าทราบตามข้อ 7 เท่านั้น

9.2. ส่วนงานที่ค้างอยู่ซึ่งเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนและไม่มีการระบุระยะเวลาตามสัญญาไว้อย่างชัดเจนในใบสั่งขายนั้น ลูกค้าอาจจะทำการบอกเลิกสัญญาได้โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวตามข้อ 7 ให้ทราบล่วงหน้า 3 เดือน

9.3. เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในใบสั่งขายหรือตามข้อ 9.1 และ ข้อ 9.2 ไม่อาจที่จะทำการยกเลิกสัญญาได้ ยกเว้นโดยข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และเมื่อมีการชำระจำนวนเงินที่อาจจำเป็นให้แก่ซินดาคาสท เพื่อให้ตรงกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับซินดาคาสทจนถึงวันที่ทำการยกเลิกนั้น และเพื่อชดใช้สินไหมให้แก่ซินดาคาสท เพื่อทดแทนการสูญเสียทั้งปวงที่เป็นผลมาจากการยกเลิกดังกล่าว

9.4. ไม่ให้ลูกค้ามีสิทธิที่จะขอยกเลิกใดๆ หรือขอเงินค่าใช้จ่ายคืนเกี่ยวกับสไตล์หรือองค์ประกอบของงาน

10. การรักษาความลับ

10.1. ในช่วงระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้และเป็นระยะเวลา 3 ปีหลังจากช่วงระยะเวลาของสัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสัญญาว่า:

10.1.1. จะเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับไว้อย่างเป็นความลับ

10.1.2. จะไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ยกเว้นเพื่อการปฏิบัติตามข้อผูกพันของตนตามสัญญาฉบับนี้ และ

10.1.3. จะไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการค้าใดๆ มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง

10.2. บรรดาข้อผูกพันที่อยู่ในข้อ 10.1 ข้างต้น ไม่ให้บังคับใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ ซึ่ง

10.2.1. ฝ่ายที่เปิดเผยได้ครอบครองอยู่แล้ว โดยไม่เป็นการละเมิดสัญญาฉบับนี้

10.2.2. ณ วันที่ของสัญญาฉบับนี้หรือ ณ เวลาใดๆ หลังจากวันที่ของสัญญาฉบับนี้ ได้เข้าไปอยู่ในโดเมนสาธารณะ โดยไม่เป็นการละเมิดสัญญาฉบับนี้ หรือ

10.2.3. มีการกำหนดให้ทำการเปิดเผยโดยกฎหมายหรือระเบียบใดๆ ที่บังคับใช้ได้ หรือโดยหน่วยราชการหรือหน่วยงานบริหารจัดการใดๆ หรือโดยคำสั่งของศาลใดๆ ในเขตอำนาจพิจารณาคดี

10.3. แต่ละฝ่ายสัญญาว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นครั้งคราวตามที่มีความจำเป็น เพื่อทำให้แน่ใจว่าพนักงาน ตัวแทน และผู้รับเหมาช่วงของตน ได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติทั้งหลายในข้อ 10

10.4. ลูกค้าตกลงว่าแนวความคิด วัสดุ ทั้งหลาย และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการนั้น เป็นความลับ และสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งปวงนั้นเป็นของซินดาคาสท และต้องไม่มีการใช้หรือเปิดเผย ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตไว้โดยสัญญาฉบับนี้

10.5. ข้อ 10 นี้ให้รอดพ้นจากการสิ้นสุดของสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

11. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

11.1. ทันทีที่ได้ทำการชำระเงินครบถ้วนแล้วและได้ทำการส่งมอบครบถ้วนและลงนามออกแล้ว กรรมสิทธิ์ในสิทธิที่มีต่อสิ่งที่ต้องส่งมอบซึ่งได้มีการสร้างขึ้นนั้น จะส่งผ่านไปให้ลูกค้า

11.2. วัสดุของบุคคลภายนอก เช่น รูปภาพ ที่ใช้ในสิ่งที่ต้องส่งมอบนั้น อาจจะอยู่ภายใต้การบังคับของความรับผิดในการใช้ เช่น ค่าลิขสิทธิ์และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ซินดาคาสทต้องจัดหาใบอนุญาตดังกล่าวตามความจำเป็นสำหรับการใช้วัสดุของบุคคลภายนอก เพื่อใช้ในขอบเขตของใบสั่งขาย ส่วนการใช้ส่วนใดๆ ของสิ่งที่ต้องส่งมอบนอกขอบเขตของใบสั่งขายนั้น ลูกค้าควรขอคำยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากซินดาคาสท

11.3. ซินดาคาสทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้สิ่งที่ต้องส่งมอบใดๆ ที่ตนเป็นผู้ผลิต เพื่อการส่งเสริมการบริการของตนได้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง เว้นแต่มีการระบุเป็นอย่างอื่นไว้ในใบสั่งขาย

11.4. เมื่อใบสั่งขายมีซอฟท์แวร์ที่ซินดาคาสทได้รังสรรค์ขึ้นมา ซินดาคาสทเป็นผู้เก็บรักษากรรมสิทธิ์ในสำเนา ทั้งปวงของซอฟท์แวร์นั้นและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (IPR) ของซอฟท์แวร์นั้นไว้ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิ์ต่อซอฟท์แวร์นั้นหรือ IPR ที่อยู่ในซอฟท์แวร์นั้น

11.5. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่การบริการของเราให้ดีที่สุด ซิดาคาสทจะเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าที่ไม่ใช่ PI cookie ไว้เพื่อใช้ในการรณรงค์แข่งขัน

12. การรับผิด

12.1. ข้อบัญญัติต่อไปนี้กำหนดการรับผิดทางการเงินทั้งหมดของซินดาคาสท (รวมทั้งความรับผิดใดๆ สำหรับการกระทำหรือการละเลยของพนักงาน ตัวแทน และผู้รับเหมาช่วงของตน) ที่มีต่อลูกค้า เกี่ยวกับ:

12.1.1. การละเมิดใดๆ ของสัญญาฉบับนี้ และ

12.1.2. การรับรอง ถ้อยแถลง หรือการกระทำที่เป็นการละเมิด หรือการละเลยใดๆ รวมทั้งความประมาทที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวกับสัญญา

12.2. เรื่องที่ได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนในเงื่อนไขเหล่านี้ ในการรับประกันทั้งปวง ในเงื่อนไขทั้งหลาย หรือในข้อกำหนดอื่นๆ ที่แสดงความนัยไว้โดยพระราชบัญญัติหรือกฎหมายนั้น ได้รับการยกเว้นไว้ในขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายอนุญาต

12.3. ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขเหล่านี้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของซินดาคาสท สำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคล ที่มีเหตุมาจากความประมาท หรือสำหรับการหลอกลวง

12.4. ภายใต้การบังคับของข้อ 12.2 และ 12.3

12.4.1. ซินดาคาสทไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้า สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหาย ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายใดๆ (ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่อง และไม่ว่าเกี่ยวกับการสูญเสียผลกำไร การขาดทุนของธุรกิจ การชะงักงันของธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล การเสื่อมความนิยม หรือการสูญเสียอื่นๆ) ที่ลูกค้าประสบ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการให้การบริการหรือการใช้การบริการโดยลูกค้า

12.4.2. ลูกค้าต้องรับความเสี่ยงทั้งปวงในเรื่องของ ความเหมาะสมของการบริการ คุณภาพของการบริการ และการปฏิบัติงานของการบริการ

12.4.3. การรับผิดทั้งหมดของซินดาคาสทในสัญญา การละเมิด (รวมทั้งความประมาทและการละเว้นหน้าที่) การบิดเบือนความจริง หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญานี้หรือการปฏิบัติตามสัญญานี้โดยไตร่ตรองไว้นั้น ให้จำกัดอยู่ที่จำนวนเงินที่ได้ชำระให้แก่ซินดาคาสทครั้งแรกสำหรับการบริการนั้น และในกรณีใดๆ ไม่ให้เกินจำนวนเงินที่ได้ชำระให้แก่ซินดาคาสทครั้งแรกสำหรับการบริการนั้น

12.4.4. ซินดาคาสทไม่ต้องรับผิดสำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย หรือความล่าช้าใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการสิ้นสุดสัญญาระหว่างเรา หรือสำหรับการปฏิบัติของเราตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

12.4.5. เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการทำให้แน่ใจว่าสิ่งที่ต้องส่งมอบนั้น ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ในทุกประเทศที่มีการใช้สิ่งที่ต้องส่งมอบนั้น โดยลูกค้าตกลงว่าจะชดใช้ค่าสินไหมให้ซินดาคาสท เพื่อทดแทนต้นทุนใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้สิ่งที่ต้องส่งมอบหรือการใช้สิ่งที่ต้องส่งมอบในทางที่ผิด

12.5. ข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำที่เป็นวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งให้ไว้โดยซินดาคาสทหรือผู้แทนจำหน่าย ผู้จำหน่าย พนักงาน หรือตัวแทนของซินดาคาสทนั้น ห้ามนำมาต่อเติม ปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติมกับเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่ว่าในวิถีทางใดๆ

13. ข้อกำหนดการชำระเงินและการกำหนดราคา

เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในใบสั่งขาย ราคาซื้อสำหรับโครงการหรือการบริการหนึ่งๆ นั้น ลูกค้าต้องทำการชำระเงินให้กับซินดาคาสทดังที่ระบุไว้ในใบสั่งขาย ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้:

–       การรณรงค์ที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 1 เดือน จะส่งใบแจ้งหนี้ตอนที่เริ่มต้นโครงการอย่างครบถ้วน

–       การรณรงค์ที่มีระยะเวลามากกว่า 1 เดือน จะส่งใบแจ้งหนี้

  • เป็นรายเดือนตามการจ่ายจริง หรือ
  • ตามที่มีการตกลงกันไว้แต่ละครั้งกับลูกค้า

–       โครงการพัฒนาหรือการบริการอื่นๆ จะส่งใบแจ้งหนี้ 50 % เมื่อลงนามในใบสั่งขาย อีก 25% ทันทีที่ได้ส่งมอบ 50% ของโครงการ และอีก 25% ตอนที่ส่งมอบโครงการอย่างครบถ้วน และมีการลงนามออกโดยลูกค้า

13.1. เมื่อมีการกำหนดให้วางเงินมัดจำ ซินดาคาสทไม่มีข้อผูกพันให้ดำเนินงานใดๆ ก่อนได้รับเงินมัดจำ ในกรณีที่มีการดำเนินงานขั้นต้นใดๆ ไปก่อนการได้รับเงินมัดจำ และจากนั้นมีการยกเลิกคำสั่ง ซินดาคาสทจะส่งใบแจ้งหนี้สำหรับงานขั้นต้นที่ได้ดำเนินการไปแล้วนี้ให้ลูกค้า

13.2. ราคาซื้อไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องคิดภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราที่กำหนดไว้ ณ วันที่ออกใบแจ้งหนี้ ลูกค้าต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มให้ซิดาคาสท เสมือนว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นเป็นส่วนหนึ่งของราคาซื้อ และดังนั้น ให้บังคับใช้ข้อกำหนดทั้งปวงและข้อบัญญัติอื่นๆ เกี่ยวกับการชำระเงินราคาซื้อ

13.3. ทันทีที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยอมรับราคาซื้อ ซึ่งบ่งชี้การยอมรับนั้นได้โดยการรับใบสั่งขายที่มีการลงนามแล้วนั้น ราคาซื้อนั้นบังคับใช้ได้เป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนาม ซินดาคาสทของสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มราคางานใดๆ ที่เหลืออยู่หลังจากระยะเวลานั้นได้

13.4. ก่อนวันที่ครบกำหนดการชำระเงินแต่ละครั้ง ซินดาคาสทต้องออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า โดยต้องชำระเงินตามใบแจ้งหนี้แต่ละฉบับภายใน 15 วันปฏิทิน เว้นแต่มีการระบุเป็นอย่างอื่นไว้ในใบสั่งขาย

13.5. ถ้าลูกค้าไม่สามารถทำการชำระเงินได้ในวันที่ครบกำหนดชำระแล้ว ให้ซินดาคาสทมีสิทธิ์ที่จะระงับหรือบอกเลิกการบริการได้ โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่ซินดาคาสทมีอยู่

13.5.1. ถ้าทำการชำระเงินล่าช้าเป็นเวลาตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ซินดาคาสทอาจจะระงับหรือบอกเลิกโครงการ และ/หรือ ใบสั่งขาย ที่เหลืออยู่กับลูกค้านั้นได้

13.6. ยอดเงินเกินกำหนดชำระ ทางบริษัทฯ จะคำนวณดอกเบี้ยจากยอดที่ชำระล่าช้าในอัตรา 1.5% ต่อเดือนหรืออัตราสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด (ตามอัตราที่ต่ำกว่า)
จนถึงวันที่ได้รับเงินอย่างครบถ้วน

13.7. ในกรณีที่การชำระเงินที่ครบกำหนดใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เกินกำหนด ซินดาคาสทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าธรรมเนียมจำนวน 5,000 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือจำนวนเงินที่เท่ากับสกุลเงินของประเทศนั้น ในใบแจ้งหนี้เกินกำหนด เพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหนี้ดังกล่าว

13.8. การชำระเงินทั้งปวงต้องชำระเต็มจำนวนโดยไม่มีการหักลบกลบหนี้ การหักค่าใช้จ่าย หรือการเรียกร้องแย้งแต่อย่างใด

13.9. เมื่อการแจ้งหนี้ใดๆ มีการหักค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีข้อตกลงให้ชำระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติหรือการโอนเงินตามคำสั่งแล้ว ถ้าไม่ทำการชำระเงินโดยวิธีการดังกล่าว ซินดาคาสทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดเงินการหักค่าใช้จ่ายนั้นใหม่

13.10. ซินดาคาสทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อได้ตามข้อกำหนดเพิ่มเติม ที่ลูกค้ากระทำหลังจากรับทราบคำสั่งแล้ว โดยซินดาคาสทต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบเรื่องการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าว และลูกค้าต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่จะดำเนินงานนั้นต่อไปหรือมีการคิดเงินใดๆ เกิดขึ้น

13.11. เมื่อใบสั่งขายมีงานออกแบบรวมอยู่ด้วย ราคาซื้อนั้นต้องมีค่าเผื่อสำหรับการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งที่ต้องส่งมอบแต่ละรายการจำนวนสองชุด เว้นแต่มีการระบุเป็นอย่างอื่นไว้ในใบสั่งขาย โดยให้คิดเงินการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมทั้งหลายนั้นเป็นอัตรารายชั่วโมงตามที่ใช้กันอยู่ทั่วไป โดยซินดาคาสทต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบเรื่องการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าว และลูกค้าต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่จะดำเนินงานนั้นต่อไปหรือมีการคิดเงินใดๆ เกิดขึ้น

13.12. การคิดเงินค่าขนส่งสินค้านั้นเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่อลูกค้า เว้นแต่มีการระบุเป็นอย่างอื่นไว้ในใบสั่งขาย

14. การเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไข

14.1. ซินดาคาสทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ ณ เวลาใดๆ โดยอาจจะดูข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุดได้ในเว็บไซต์ของเรา

14.2. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ต้องมีการใส่การบอกกล่าวไว้ในจดหมายข่าวทางอีเมล์ของเรา และถ้าลูกค้าไม่แจ้งข้อคัดค้านใดๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวภายในหนึ่งเดือนปฏิทินของการบอกกล่าวนั้น ให้ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

14.3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุดให้ใช้แทนฉบับก่อนหน้านั้นทั้งหมด

15. ข้อตกลงทั้งหมด

15.1. สัญญาฉบับนี้และเอกสารทั้งหลายเกี่ยวกับเนื้อหาของสัญญาฉบับนี้ที่อ้างไว้ในสัญญาฉบับนี้ ประกอบเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดของคู่สัญญา และให้ใช้แทนข้อตกลงใดๆ ก่อนหน้านั้นระหว่างคู่สัญญา การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ของสัญญาฉบับนี้ไม่ให้มีผลตามกฎหมาย เว้นแต่กระทำเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

15.2. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับทราบและตกลงว่า การจัดทำสัญญาฉบับนี้และเอกสารต่างๆ ที่อ้างไว้ในสัญญาฉบับนี้นั้น ไม่ได้พึ่งพาอาศัย และต้องไม่มีการแก้ไขเกี่ยวกับ ถ้อยแถลง การรับรอง การรับประกัน หรือความเข้าใจใดๆ (ไม่ว่ากระทำด้วยความประมาทหรือด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์) ของบุคคลใดๆ (ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแห่งสัญญาฉบับนี้หรือไม่) ซึ่งอาจจะได้มีการพึ่งพาอาศัยไว้แล้วในการจัดทำสัญญาฉบับนี้ การแก้ไขที่มีต่อสัญญาฉบับนี้ให้เป็นการแก้ไขสำหรับการละเมิดสัญญาภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ไม่ให้ใช้สิ่งใดในข้อนี้เพื่อจำกัดหรือยกเว้นการรับผิดใดๆ สำหรับการฉ้อโกง

16. โครงการพัฒนา

16.1. ลูกค้าต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว สำหรับการทำให้แน่ใจว่าความสามารถในการทำหน้าที่ของโครงการพัฒนาต่างๆ นั้น ตรงตามความต้องการของตนก่อนการลงนามในใบสั่งขาย

16.2. ในกรณีที่ลูกค้าตรวจพบหลังจากการลงนามในใบสั่งขายว่า ความสามารถในการทำหน้าที่ของซอฟท์แวร์ไม่ตรงตามความต้องการของตนนั้น ลูกค้าต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งปวงสำหรับการปรับปรุงแก้ไขโครงการพัฒนาดังกล่าว เว้นแต่ใบสั่งขายระบุเป็นอย่างอื่นไว้อย่างชัดเจน

16.3. ไม่มีซอฟท์แวร์หรือการบริการอินเตอร์เน็ตใดสามารถรับประกันความไว้วางใจได้ 100% ดังนั้น ซินดาคาสทไม่ต้องรับผิดสำหรับการสูญเสียใดๆ ที่มีสาเหตุเนื่องมาจากการใช้ (หรือการไม่สามารถใช้) การบริการนั้น เนื่องจากความผิดพลาดในซอฟท์แวร์ หรือเนื่องจากความผิดพลาดในซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เน็ตเวิร์คพื้นฐาน หรือเนื่องจากสาเหตุอื่นใดที่ทำให้เกิดความล้มเหลว

16.4. ซินดาคาสทไม่รับประกันซอฟท์แวร์ใดๆ ที่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ซินดาคาสทได้ทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในวิถีทางใดๆ และซินดาคาสทไม่รับผิดชอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหรือที่มีสาเหตุมาจากระบบปฏิบัติการหรืออุปกรณ์ที่เข้ากันไม่ได้ หรือปัญหาในการทำงานร่วมกันของซอฟท์แวร์กับซอฟท์แวร์ที่ไม่ได้จัดส่งให้โดยซินดาคาสท

17. ข้อกำหนดในการใช้จ่ายขั้นต่ำ

17.1. ซินดาคาสทมีข้อกำหนดในการใช้จ่ายขั้นต่ำสำหรับการรณรงค์ทางสื่อและการรณรงค์ด้วยเนื้อหาทั้งหมดเท่ากับ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ซึ่งไม่รวมค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ ต้องยึดถือข้อกำหนดขั้นต่ำนี้ไว้โดยไม่คำนึงถึงการชำระเงินล่วงหน้าหรืองบประมาณ “ที่เก็บไว้” กับซินดาคาสท

17.2. สำหรับการรณรงค์ทางเฟซบุ๊คและการรณรงค์ด้วยการแสดงนั้น ซินดาคาสทมีข้อกำหนดในการใช้จ่ายขั้นต่ำเท่ากับ 300 ดอลลาร์สหรัฐต่อการโฆษณา/การรังสรรค์

ถ้าท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาติดต่อซินดาคาสทก่อนที่จะส่งสัญญาที่ได้ลงนามแล้วไปกับใบสั่งขายใดๆ